Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging 2024

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van 2024.

Ook niet leden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom om na afloop bij de voordracht over de Blankenburgverbinding aanwezig te zijn. De toegang is gratis.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 10 april in De Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda jaarvergadering 2024

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 3 mei 2023 en bijzonder ALV op 15 november 2023.

4. Jaarverslag secretaris 2023

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2023 en begroting 2024

6. Verslag Kascontrolecommissie 2023

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Voorstel verhoging contributie naar € 7,50 per jaar.

9. Financieel jaarverslag Maasbever.

10. Veranderingen en toekomst Maasbever

11. Voorstel verhoging bijdrage donateurs van de Maasbever naar €10,00 per jaar.

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Noordam


Aftredend en herkiesbaar:

Roel Batelaan

Alex de Bok

Annet Bijl-van Lenteren

Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok voor aanvang van de vergadering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergadering


Om ca. 20.30 de voordracht over de Blankenburgverbinding.

Z.o.z.

Blankenburgverbinding.

In De Prinsenhof wordt na de algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging op woensdag 10 april vanaf 20.30 uur een presentatie over de Blankenburgverbinding gegeven door Erik Verwaal. Eenieder is welkom tot de zaal vol is.


Waarom een nieuwe verbinding?

De regio Rotterdam is één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland.

Een leefgebied met een belangrijk internationaal economisch centrum.

Deze bedrijvigheid leidt tot volle wegen, waardoor de bereikbaarheid van de regio onder druk staat.

Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen, is de Blankenburgverbinding nodig. De Blankenburgverbinding wordt een tolweg voor personen- en vrachtverkeer

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg met 2 x 3 rijbanen die de A20 bij Vlaardingen (noordoever) verbindt met de A15 bij Rozenburg (zuidoever).

De nieuwe A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een verdiept knooppunt bij de A20, de Hollandtunnel (landtunnel) op de noordoever, de Maasdeltatunnel onder het Scheur en een hoog knooppunt bij de A15. Ook wordt de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein in beide richtingen met één rijstrook verbreed. De A24 gaat in 2024 openOproep

Om ons blad de Maasbever bij iedereen te bezorgen doen wij een beroep op de hulp van onze leden.

Bezorging van de Maasbever in de bebouwde kom wordt gedaan door Bezorging Maasstad BV.

De bezorging in de buitengebieden van Maasdijk en de industrieterreinen Honderdland, Coldenhove, Staalduinsebos, Groeneweg en Oudecampsweg willen wij zo spoedig mogelijk door leden van de MBV laten doen.

Daarom vragen wij of u liefst samen met iemand die u kent ca. 20-40 Maasbevers in uw straat te bezorgen. Door dit met twee personen te doen kan dit altijd in onderling overleg worden verdeeld, zodat ieder 5 á 6 keer per jaar een Maasbever bij eenieder die dat wilt in de brievenbus doet.

Gaarne een email naar maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en laat weten dat U mee wil doen. Weet u iemand die dat zo willen doen, vraag het aan hen of geef de naam door via bovenstaande email.