2023 3 mei: Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging 2023

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Ook niet leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, mits ze voor aanvang van vergadering lid worden.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 3 mei in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.


Agenda jaarvergadering 2023

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 13 april 2022

4. Jaarverslag secretaris 2022

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2022 en begroting 2023

6. Verslag Kascontrolecommissie 2022

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Laurens Noordam.

Benoeming nieuw bestuurslid: Dike Garrelts

Vacature bestuurslid.

Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergaderingNa afloop van de vergadering is er een spreker.

Na de vergadering is er een voordracht door dhr. Jaap van Duijn. Hij schreef in 2020 het boek ‘Geschiedenis van het Westland. Hij studeerde economie aan de Nederlandse Hogeschool in Rotterdam en aan de University of Illinois in de USA, waar hij in 1972 promoveerde. Hij was hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1983 trad hij toe tot het bestuur van de Robeco Groep in Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële beleggingen. Hij bleef tot zijn pensionering in 2005 aan de Robeco Groep verbonden.

Van Duijn schreef elf boeken over economie en was columnist voor NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en Safe. Sinds 2005 schrijft hij wekelijks een column over economie en beleggen in De Telegraaf.Activiteiten van de “Maasdijkse Belangen Vereniging”

Verkeer en Openbaar vervoer in en rondom de Maasdijk

De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers bij de Pettendijk en het Maastunneltje.

Het behouden van de busverbinding van/naar Maasdijk.

De parkeeroverlast bij de winkels in de Willem III straat/Korte Kruisweg/onderpad Maasdijk.

De verkeerssituatie bij de Prinsenlaan en onderpad Maasdijk.

De aanpassing van de kruising van de Schenkeldijk op de Coldenhovelaan.

De verdere ontwikkeling van het veiliger maken van de Lange Kruisweg.

Het parkeren bij Het Kompas.

De aanpassing van de oprit bij Tuincentrum Boers.

Het terugplaatsen borden op de N220 bij de afrit Prinsenlaan en Korte Kruisweg naar ons centrum

De bouw van de Maasdelta tunnel nabij Vlaardingen“Sociale Maatschappelijke Visie”

Overleg wordt steeds gevoerd betreffende:

De sociale ontwikkeling van Maasdijk.

We volgen de verbouwing en invulling van de voormalige Rabobank.

Er zijn plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige OBS De Schakel.

We gaan mee met de gehouden buurtschouw.

De herinrichting van het Oranjeplein.

Het achterlaten van restafval in de perken en in de berm.

Het groenonderhoud in en rondom Maasdijk.

We doen veel om de vestiging van een tweede/derde arbeidsmigrantenhotel op Honderdland te voorkomen.

We proberen bij de gemeente meer hulp te krijgen bij het oplossen van het zwerfafval.

Het inbrengen van ons standpunt bij de toekomstvisie over Maasdijk in het programma Meedenk Café van de gemeente Westland.


Website

Het maken en actueel houden van de website voor de MBV. We zoeken nog ondersteuning van een persoon, die dat leuk vindt. Dit is dringend nodig.