Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging 2024

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van 2024.

Ook niet leden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom om na afloop bij de voordracht over de Blankenburgverbinding aanwezig te zijn. De toegang is gratis.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 10 april in De Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda jaarvergadering 2024

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 3 mei 2023 en bijzonder ALV op 15 november 2023.

4. Jaarverslag secretaris 2023

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2023 en begroting 2024

6. Verslag Kascontrolecommissie 2023

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Voorstel verhoging contributie naar € 7,50 per jaar.

9. Financieel jaarverslag Maasbever.

10. Veranderingen en toekomst Maasbever

11. Voorstel verhoging bijdrage donateurs van de Maasbever naar €10,00 per jaar.

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Noordam


Aftredend en herkiesbaar:

Roel Batelaan

Alex de Bok

Annet Bijl-van Lenteren

Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok voor aanvang van de vergadering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergadering


Om ca. 20.30 de voordracht over de Blankenburgverbinding.

Z.o.z.

Blankenburgverbinding.

In De Prinsenhof wordt na de algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging op woensdag 10 april vanaf 20.30 uur een presentatie over de Blankenburgverbinding gegeven door Erik Verwaal. Eenieder is welkom tot de zaal vol is.


Waarom een nieuwe verbinding?

De regio Rotterdam is één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland.

Een leefgebied met een belangrijk internationaal economisch centrum.

Deze bedrijvigheid leidt tot volle wegen, waardoor de bereikbaarheid van de regio onder druk staat.

Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen, is de Blankenburgverbinding nodig. De Blankenburgverbinding wordt een tolweg voor personen- en vrachtverkeer

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg met 2 x 3 rijbanen die de A20 bij Vlaardingen (noordoever) verbindt met de A15 bij Rozenburg (zuidoever).

De nieuwe A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een verdiept knooppunt bij de A20, de Hollandtunnel (landtunnel) op de noordoever, de Maasdeltatunnel onder het Scheur en een hoog knooppunt bij de A15. Ook wordt de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein in beide richtingen met één rijstrook verbreed. De A24 gaat in 2024 openOproep

Om ons blad de Maasbever bij iedereen te bezorgen doen wij een beroep op de hulp van onze leden.

Bezorging van de Maasbever in de bebouwde kom wordt gedaan door Bezorging Maasstad BV.

De bezorging in de buitengebieden van Maasdijk en de industrieterreinen Honderdland, Coldenhove, Staalduinsebos, Groeneweg en Oudecampsweg willen wij zo spoedig mogelijk door leden van de MBV laten doen.

Daarom vragen wij of u liefst samen met iemand die u kent ca. 20-40 Maasbevers in uw straat te bezorgen. Door dit met twee personen te doen kan dit altijd in onderling overleg worden verdeeld, zodat ieder 5 á 6 keer per jaar een Maasbever bij eenieder die dat wilt in de brievenbus doet.

Gaarne een email naar maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en laat weten dat U mee wil doen. Weet u iemand die dat zo willen doen, vraag het aan hen of geef de naam door via bovenstaande email.

Belangrijke adressen:

De Maasdijkse Belangen Vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van onderstaande informatie. We proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

Gezondheid

Gezondheid.

Noodoproep: 112

Huisarts: dr. A.A. Aziz, Prins Mauritsstraat 2, 2676 BC Maasdijk. Tel: 0174 - 512420 Alarmnummer op werkdagen [overdag]. Tel: 0174 - 518283. www.huisartsprakijkmaasdijk.nl

Huisartsenpraktijk Stokdijkkade:

info www. praktijkstokdijkkade.nl Tel: 0174-624158, spoed 0174-642131

Huisartsenpost: Behandelcentrum Westland, Middelbroekweg 2a, 2671ME Naaldwijk. Tel: 0174 - 637700. Medische hulp buiten de diensttijden van de huisarts.

Tandarts: P. A..J. Stegen, Korte Kruisweg 30 Maasdijk, Tel: 0174 - 517172

Service Apotheek Maasdijk: Waldeck Pyrmonstraat 1, 2676 AP Maasdijk. Open elke werkdag 08.45 - 12.15 uur en 13.15 -17.15 uur. Tel: 0174 - 513841, www. apotheekmaasdijk.nl

Apotheek De Lier: Hoofdstraat 80, De Lier. Open: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur. Zaterdag van 11.00 -12.00 uur. Tel: 0174 - 514411 of 0174-516600

Bloed prikken Maasdijk voor Reinier de Graaf Gasthuis Delft. Gezondheidscentrum, Waldeck Pyrmontstraat 4, Maandag en Donderdag 08:00 - 08:30 uur.

Bloed prikken Maasdijk voor Vlietland ziekenhuis Schiedam: Dienstencentrum Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk. Dinsdag 08.30 - 9.00 en donderdag 9.30-10.00 uur

Trombosedienst: Spreekuur trombosedienst, elke dinsdagmorgen 08.30 - 08.45 uur in de Prinsenhof.

Buurtdiensten: Voor hulp in de huishouding, als u het niet meer alleen kan, bij (tijdelijke) ziekte of na een ziekenhuisopname. Tel: 06 - 20798898, email: maasdijk@buurtdiensten.nl

Buurtzorg: Voor verpleging en verzorging thuis, Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk, tel: 06 - 53552626, 24 uur bereikbaar.
E-mail: maasdijk@buurtzorgnederland.com

Careyn Contact, Tel: 088 - 1239988 ma t/m vr 9.00· - 17.00,uur.

Centrum voor Jeugd en Gezin, Tel: 088 - 0549977

Diabeteszorg. Telefonisch spreekuur dinsdag 9.00 - 9.30 uur 0174 - 636600 of via Careyn Contact tel: 0174 -1239988

Diëtiek afspraak via Careyn Contact, Tel: 0174-1239988

Dierenbescherming: Tel: 0174 - 630863

Ergotherapie via Careyn Contact, tel: 0174 -1239988

Fysiotherapie, Waldeck Pyrmontstraat 4, Tel: 0174 - 516598

Fysio-en manuele therapie, Sporthal Maasdijk. Tel: 06 - 51527563

GGD: Tel: 079 - 3430888

Ouder en kindzorg Consultatiebureau, Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk. Vrijdagmorgen, Tel: 06 - 22429220. Inloopspreekuur elke vrijdag 11.15 - 11.45 uur. Afspraak verzetten 9.00 - 13.00 uur via Careyn Contact, tel: 0174 -1239988, ook voor aanvragen spreekuren en advies ma t/m vr 8.30 - 9.30 en 15.30 - 16.30 uur.


Voedingsinformatielijn: ma , di, do en vr 13.30 - 14.30 uur, Tel: 0174 - 636600

Veiligheid

Veiligheid


Noodoproep: 112


Buurtpreventie: email: buurtpreventiemaasdijk@gmail.com

Maasdijkse Belangen Vereniging(MBV): website maasdijk.info

email: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com


Wijkagent Maasdijk: Bereikbaar na afspraak, Tel: 0900 - 8844, e-mail: teleservice@haaglanden.politie.nl

Politie Naaldwijk: Bezoekadres Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk

Telefoon 0900 - 8844 (lokaal tarief), indien geen noodoproep.

Openingstijden

Sinds 1 januari 2018 zijn wij geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. In de weekenden zijn wij gesloten.

U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen. Als u aangifte wilt doen, kunt u (ook als wij zijn gesloten) het beste vooraf bellen naar 0900-8844 over wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen.

Toelichting

Voor dringende en spoedeisende gevallen kunt u na 18.00 uur terecht bij de geveltelefoon. Via deze telefoon krijgt u contact met de wachtcommandant of het hoofdbureau. Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisende zaken) of 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Dit bureau is te bereiken met de bus (halte 's Gravenzandseweg). Komt u met eigen vervoer, dan kunt u in de buurt van het bureau ruimschoots parkeren.

Brandweer Maasdijk: Bel 112
Kazerne De Derde Hoeve 11, 2676 CR Maasdijk

Meld Misdaad Anoniem: Tel: 0800 - 7000

Maatschappelijke zorg

Bij Mekaar, lekker samen eten.

Samen eten zorgt voor ontmoeting en geeft binding. Bij Bij Mekaar is iedereen welkom. Er wordt een gezonde driegangen maaltijd geserveerd.

Om te komen eten moet je je minimaal 1 dag van te voren aanmelden. Dit kan direct via de site of door te bellen naar het restaurant van je keuze. Ga hiervoor naar de agenda, of direct naar het buurtrestaurant van je keuze.

Bij Mekaar vindt u in wijkcentrum De Prinsenhof. Reserveren kan op werkdagen bij de gastheer/gastvrouw van wijkcentrum De Prinsenhof of door te bellen naar 0174 - 514669.

Buurt Informatie Punt:

U kunt terecht in Naaldwijk of de Lier. Het algemene telefoonnummer is 0174 – 315040 en het mailadres buurtinformatiepunt@vitiswelzijn.nl

Bij het Buurt Informatie Punt kunnen mensen binnenlopen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. Goed opgeleide vrijwilligers staan de mensen te woord. Zij nemen de tijd voor een goed gesprek, om het verhaal te horen en de vraag achter de vraag te zoeken en te kijken wat mensen zelf kunnen. Ook geven ze informatie over wat er in de kern te doen is en bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk. De vrijwilligers worden op de achtergrond ondersteund door Vitis professionals, de sociaal makelaar van de betreffende kern.

Jongerenwerk

Jongerenwerk is sociaal werk, gericht op jongeren. Het is mooi werk. Want het gaat uit van gelijkheid. We houden niet van praten over jongeren. Nee, wij praten mét jongeren! We richten ons op jeugd van 12 tot 23. Die zijn heel vaak buiten. En wij dus ook! We spreken hun taal, dat is natuurlijk handig. Om te weten wat er speelt. Waar behoefte aan is.

We willen jongeren de béste versie van zichzelf laten zijn. Meehelpen in het opgroeien tot actieve en zelfstandige volwassenen.

Jongerenwerker in Maasdijk is ???

Peuterspeelzaal/ verlengde peuteropvang/KrisKras Kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang: Contactpersoon mevr. Piny Piers Tel: 0174 - 517614.
Aanwezig op : Dinsdag van 7.30 tot 16.00 uur, woensdag van 7.30 tot 16.00 uur en donderdag van 7.30 tot 16.00 uur

Meldpunt Bezorgd:
Tel: 0900 - 0400405 of www.meldpuntbezorgd.nl


Plusbus: Tel: 0174 - 444221

Prinsenhof Wijkcentrum:
Tel: 0174 - 514669 bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur. Openingstijden Prinsenhof. Maandag tot/met vrijdag: 08.30-12.00 en 13.00 - 17.00 uur. Contactpersoon: Reneé Goppel

Sociaal Makelaar:

Sociaal makelaars versterken de samenleving. Wij weten wat er leeft en speelt. Samen met de bewoners zijn wij de oren en ogen van de buurt en ondersteunen initiatieven in de kernen. Wij weten de weg en werken veel samen, bijvoorbeeld met sport-en cultuurverenigingen. Ook stimuleren we iedereen om iets voor elkaar te betekenen. Wij nemen het daarbij niet over, we gaan voor samenwerking. Tussen inwoners, professionals en organisaties in de wijk. Voor Maasdijk is Renée Goppel het aanspreekpunt.


Sociaal Meldpunt[stoppende ondernemers):
Tel: 0174 - 315046, sociaalmeldpunt@vitiswelzijn.nl

Steunpunt Mantelzorg:
Tel: 0174 - 315047 of mantelzorg@vitiswelzijn.nl

Vitis Welzijn:
Tel: 0174-630358
www.vitiswelzijn.nl

Ondermijning:

Stuur een email aan ondermijning@gemeentewestland.nl

Vormen van ondermijning zijn: drugshandel, hennepteelt(kwekerijen), drugslaboratoria, illegale prostititutie,malafide bedrijven & horeca, mensenhandel waaronder arbeidsuitbuiting, vastgoedfraude, fraude en witwassen, milieucriminalitiet, outlaw motorcycle gangs(OMG's)

Discriminatie meiden: Antidiscriminatie voorziening(ADV). Neem contact op met Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding www.stichtingidb.nl

Burenconflict:

Heeft u een huurwoning, neem dan contact op met woningcorporatie of eigenaar van het pand. Heeft u een koopwoning, ga naar www.bemiddeling-mediation.nl of 088-9648912(gratis)

Zorgen om een persoon, bijv. verloedering, vervuiling, mogelijke verslaving. Indien sprake is van een crisissituatie neem contact op met Sociaal Kernteam Westland, bel 140174(Gemeente schakelt door naar SKT) of bel de politie 112.

Melding/vermoedens van huiselijk geweld. Indien sprake is van een crisissituatie bel Veilig Thuis via 08002000 (24/7 bereikbaar)of bel de politie 112.

Sport en recreatie

Sport en recreatie


Accordeon: www.accordeonvereniging-dov.nl

De repetities worden gehouden in de kantine van de firma Beekenkamp in Maasdijk, elke maandag van 19.45 uur tot 22.00 uur, en staan onder leiding van onze dirigent Jan-Hubert Janssens. De repetities worden gehouden in de bedrijfskantine bij Beekenkamp Plants BV, Korte Kruisweg 141, 2676 BS Maasdijk.

Biljarten: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof. Biljarten Competitie maandag, woensdag en donderdag van 13.00 - 17.00 uur . Wilt u een keer vrij biljarten? Dat kan! Op iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend is er de mogelijkheid om een potje vrij te biljarten. Iedereen is van harte welkom, vrije inloop!

Bingo: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof 14:30 - 16:30 uur Iedere tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand wordt de bingo gehouden in De Prinsenhof. Kom lekker mee doen en maak kans op leuke, aantrekkelijke prijzen! De kosten zijn €5,00, dit is inclusief 2x koffie of thee. Aanmelden is niet noodzakelijk, dus kom gezellig langs! Voor meer informatie of de exacte data kunt u bellen naar: 0174-514669.

Bowls: Indoor Bowls Maasdijk, Locatie: Sportcentrum Maasdijk, Lange Kruisweg 44e, 2676 BM Maasdijk

Boeken lenen: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof . Maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 12.00 en van 13.00 t/m 17.00 uur

Bridge: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof : vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur , competitie of vrijspelen.

Buurtrestaurant Bij Mekaar: Iedere laatst zondag van de maand van 17.00 - 19.00 uur, aansluitend aan de zondagmiddagbreek, opent Buurtrestaurant Bij Mekaar haar deuren in wijkcentrum De Prinsenhof. Voor € 6,50 kunt u een gezond drie-gangen-menu nuttigen (exclusief consumpties).

Computerbegeleiding en inloopclub: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof woensdag 13:00 - 15:30 uur, kosten € 2,50. Aanmelden is niet noodzakelijk. Neem uw eigen laptop, tablet of telefoon mee en kom langs met uw vragen of om met elkaar op de computer te werken. Inclusief 1x koffie/thee.

Creatieve club: Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet noodzakelijk. Tijdens deze middag wordt er gehaakt, geborduurd en gebreid voor het Rode Kruis. Materialen worden beschikbaar gesteld, de eindproducten worden jaarlijks verkocht tijdens een verkoping waarvan de opbrengst voor het Rode Kruis is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkcentrum De Prinsenhof door te bellen naar: 0174-514669.

EHBO: http://ehbomaasdijk.nl/

Haakcafé: Iedere maandag wordt het Haakcafé georganiseerd door Bibliotheek Westland in wijkcentrum De Prinsenhof. Kosten €2,50.

Handwerken Welfare: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof , maandag 13:00 - 17:00, 2 keer per maand op dinsdag, zie informatiebord van wijkcentrum de Prinsenhof

Jeugd: Neem contact op met Jaco Lemckert, j.lemckert@vitiswelzijn.nl of 06 - 53529192

Jokeren: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof, woensdagmiddag

Kids & Koffie Maasdijk: Locatie: Kindercentrum KrisKras, Prinsenlaan 11, Maasdijk.

Zou je graag meer contact willen met andere ouders in Maasdijk? Heb je soms behoefte om ervaringen te delen en vragen te kunnen stellen over opvoeding? Vind je het leuk om samen iets met je (klein)kind of (klein)kinderen (0-4 jaar) te ondernemen? Of zou je graag meer informatie willen over een bepaald onderwerp op het gebied van opvoeding, baby's en/of peuters? Kom dan naar de gratis inloopochtend van Kids & Koffie in Maasdijk. Iedereen is van harte welkom! Vergeet ons niet te volgen op Facebook of Instagram onder Kids & Koffie Westland!


Klaverjassen: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof, elke week op Maandag, van 14:00 tot 16:45, Kosten € 2,00. Competitie Elke donderdag van 14:00 tot 16:45 uur

Klaverjassen : elke maandagavond bij de supportersvereniging Maasdijk in de kantine van v.v. Maasdijk, Lange Kruisweg 44 D, 2676 BM Maasdijk.

Klaverjassen: elke vrijdagavond bij de Postduivenvereniging in het clubgebouw, Lange Kruisweg 45, 2676 BN Maasdijk

Koffie op locatie: elke 1e dinsdag van de maand van 9.30-11.30 uur. Op verschillende plaatsen in het Westland gaan we elke maand een bakkie doen. Inschrijven via de gastvrouwen van de visiteclub van Vitis in wijkcentrum de Prinsenhof, tel 0174 - 514669. Verzamelen om 9.15 in de Prinsenhof.

Koersbal: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof op woensdagochtend, 09:00 tot 11:30 uur, Kosten € 2,50

Korfbal: clubgebouw Lange Kruisweg 44F, 2676 BM, Maasdijk, 0174 - 516 446, www.dijkvogels.nl

Meer Bewegen voor Ouderen: Elke donderdag van 9.00 -9.30 uur. Wilt u een keer meebewegen? Meldt u zich dan aan door te bellen naar wijkcentrum De Prinsenhof: 0174 - 514669

Open eettafel: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof Elke dinsdag 12:00 - 13:15 uur. Wilt u een keer mee eten? Aanmelden kan door te bellen naar: 0174-514669.

PCOB bijeenkomst: Elke 3e dinsdag v/d mnd, Tijd 14:30 tot 17:00, Kosten € 0,50 bij Vitis in wijkcentrum De Prinsenhof.

Postduivenvereniging: De Eendracht www.deeendrachtmaasdijk.nl, Lange Kruisweg 45, 2676 BN Maasdijk

Tekenen en schilderen: Elke donderdag 13.30 - 15.30 uur bij Vitis in wijkcentrum De Prinsenhof. Aanmelden is niet noodzakelijk, iedereen is van harte welkom! Graag wel eigen materialen meenemen. Tijdens deze activiteit werk je gezellig met elkaar aan je eigen schilder of tekenwerk.

Tennis binnen: Locatie: Sportcentrum Maasdijk, Lange Kruisweg 44e, 2676 BM Maasdijk

Turnen: https//kdomaasdijk.nl - Locatie: Sportcentrum Maasdijk, Lange Kruisweg 44e, 2676 BM Maasdijk

Voetbal: www.vvmaasdijk.nl. Clubgebouw VV Maasdijk, Lange Kruisweg 44 D, 2676 BM Maasdijk.

Visiteclub: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof, elke dinsdag 10:00 - 14:00 uur. Drink koffie met elkaar, doe een gezellige activiteit en een gemeenschappelijk diner verzorgd door twee vrijwilligers.

Yoga: Vitis locatie wijkcentrum Prinsenhof, vrijdagmorgen 08:30 tot 09:30, kosten € 5,50. Komt u ook mee yogaen? Aanmelden is niet noodzakelijk.

Zondagmiddagbreek: bij Vitis in wijkcentrum De Prinsenhof. Iedere laatste zondag van de maand is er een "zondagmiddagbreek", wat in het teken staat van elkaar ontmoeten. Vaak heeft de middag een thema en wordt georganiseerd in samenwerking met de RK Parochie, PKN, Concordia, PCOB en Vitis Welzijn uit Maasdijk. De kosten voor deze middag zijn €2,00, dit is inclusief 2x koffie/thee. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Milieu

 

Milieu


1. Gemeente Westland

Meldpunt leefomgeving:

Telefonisch 140174 of met app Buitenbeter.

Bij spoedmeldingen - direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen echt niet tot morgen kan wachten – belt u met de gemeente, telefoonnummer 14 0174. Buiten kantoortijden worden online meldingen niet gelezen.

Naast het formulier op deze pagina kunt u ook een melding doen via de app Buitenbeter. De status van uw melding volgt u dan op uw smartphone.

Hier kunt u terecht met al uw meldingen, vragen en verzoeken over de openbare ruimte in de gemeente Westland. U kunt denken aan losse stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties, kapotte lantaarnpalen, missende poepzakjes, (parkeer)overlast of bijvoorbeeld een vernield bankje.

Maak nu een melding

Op meldingen over losliggende tegels, gaten in wegen, onkruid en grote plassen op de weg wordt actie ondernomen wanneer er een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bermen worden tijdens de zomerperiode gemaaid (juni t/m augustus). Het snoeiseizoen voor heesters/struiken loopt van oktober t/m maart en bomen snoeien doen we het jaar rond (hier vindt u het snoeischema (pdf, 32Kb)). Het opruimen van de bladeren wordt in de herfst doorlopend in de gehele gemeente gedaan. Het is daarom niet nodig om hier een melding voor te doen

Downloaden:

De app Buitenbeter is gratis te downloaden naar de smartphone en werkt in heel Nederland. De app is beschikbaar voor Android, Iphone, Windows Phone, Windows Mobile, Symbian en BlackBerry.

Hoe zorg ik voor een goede en volledige melding?

Stap 1: installeer de app via Playstore of Appstore en vul éénmalig jouw persoonlijke gegevens in.

Stap 2: maak een duidelijke foto en sla deze op voor je verder gaat (een overzichtsfoto met een herkenningspunt is beter dan een close up foto).

Stap 3: geef duidelijk aan waar het probleem speelt door vermelding van de straatnaam en een huisnummer of lichtmastnummer. Als dat niet aanwezig is kun je verderop bij je melding een omschrijving van de locatie toevoegen. Let op: het systeem werkt met GPS en geeft de locatie aan waar de melding wordt verstuurd. Probeer dus altijd de melding vanaf de locatie waar het
speelt te versturen.

Stap 4: kies het onderwerp uit de lijst.

Stap 5: vul een korte omschrijving in van het probleem of wat je van de gemeente verwacht. Eventueel kun je hier de locatie verduidelijken met je eigen uitleg. Houd de omschrijving kort en krachtig.

Stap 6: verstuur de melding.

Nu gaan wij aan de slag:

De melding komt direct binnen bij de gemeente. Soms vindt eerst een check plaats van de gegevens, in andere gevallen gaat de melding direct door naar de behandelaar van jouw melding. Zodra de melding op de juiste plaats is beland, gaan we kijken hoe we de melding gaan afhandelen. Na behandeling van de melding krijg je standaard de terugkoppeling op jouw smartphone. Je kunt zelf de status checken. Als je jouw mailadres hebt opgegeven, krijg je ook een terugkoppeling via de mail. Op die manier blijf je op de hoogte van de afhandeling van jouw melding.


Buurtschouwen

Misschien loopt u wel eens door uw buurt en denkt u, dit kan beter: Het kan gaan om het plaatsen van een paaltje om verkeer op het fietspad tegen te gaan, of een spiegel op een gevaarlijke hoek. Misschien ergert u zich wel aan een kapot bankje of een sloot met veel zwerfvuil. U heeft een idee, wens of klacht over uw buurt. Dan is het ook mogelijk om eens een keer mee te lopen met een buurtschouw.

Samen uw buurt verkennen

Bij een buurtschouw wandelen bewoners, ondernemers, medewerkers van de gemeente en van woningbouwcorporaties samen door een buurt. Zij bespreken dan wensen, ideeën en klachten van bewoners. Een buurtschouw duurt 2 uur. Iedere maand is er een andere kern en een andere wijk aan de beurt.

Of en wanneer er een buurtschouw in uw buurt is, leest u hier.


2. DCMR:

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam

Milieumelding? 0888 333 555 Telefoon: 010 246 80 00
Fax: 010 246 82 83
E-mail: info@dcmr.nl

Hoe kan ik een melding indienen?

Online melding maken van milieuoverlast

Luchtvaart, Stank, Lawaai, Bodem, Afval, Stof, Visuele hinder, water en diversen in het Rijnmondgebied? Meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer van de DCMR.

  • via telefoon 0888 333 555
  • via het milieuklachtenformulier (niet anoniem)via http://www.dcmr.nl/milieumeldingen/milieumelding-indienen

Welke meldingen?

U kunt bij de DCMR terecht met meldingen over:

Luchtvaart, Stank, Lawaai, Bodem, Afval, Stof, Visuele hinder, water en diverse

Volg de vragenlijst stap 1 en vervolgens stap 2, stap 3 en stap 4.


Welke meldingen niet?

De DCMR behandelt geen meldingen over:

  • Wij nemen niet alle overlastmeldingen aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle overlast door particulieren, zoals straatraces, haardvuren en geluidoverlast door buren. In veel gevallen kunt u deze overlast melden bij uw gemeente.