Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging 2024

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van 2024.

Ook niet leden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom om na afloop bij de voordracht over de Blankenburgverbinding aanwezig te zijn. De toegang is gratis.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 10 april in De Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda jaarvergadering 2024

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 3 mei 2023 en bijzonder ALV op 15 november 2023.

4. Jaarverslag secretaris 2023

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2023 en begroting 2024

6. Verslag Kascontrolecommissie 2023

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Voorstel verhoging contributie naar € 7,50 per jaar.

9. Financieel jaarverslag Maasbever.

10. Veranderingen en toekomst Maasbever

11. Voorstel verhoging bijdrage donateurs van de Maasbever naar €10,00 per jaar.

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Noordam


Aftredend en herkiesbaar:

Roel Batelaan

Alex de Bok

Annet Bijl-van Lenteren

Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok voor aanvang van de vergadering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergadering


Om ca. 20.30 de voordracht over de Blankenburgverbinding.

Z.o.z.

Blankenburgverbinding.

In De Prinsenhof wordt na de algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging op woensdag 10 april vanaf 20.30 uur een presentatie over de Blankenburgverbinding gegeven door Erik Verwaal. Eenieder is welkom tot de zaal vol is.


Waarom een nieuwe verbinding?

De regio Rotterdam is één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland.

Een leefgebied met een belangrijk internationaal economisch centrum.

Deze bedrijvigheid leidt tot volle wegen, waardoor de bereikbaarheid van de regio onder druk staat.

Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen, is de Blankenburgverbinding nodig. De Blankenburgverbinding wordt een tolweg voor personen- en vrachtverkeer

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg met 2 x 3 rijbanen die de A20 bij Vlaardingen (noordoever) verbindt met de A15 bij Rozenburg (zuidoever).

De nieuwe A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een verdiept knooppunt bij de A20, de Hollandtunnel (landtunnel) op de noordoever, de Maasdeltatunnel onder het Scheur en een hoog knooppunt bij de A15. Ook wordt de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein in beide richtingen met één rijstrook verbreed. De A24 gaat in 2024 openOproep

Om ons blad de Maasbever bij iedereen te bezorgen doen wij een beroep op de hulp van onze leden.

Bezorging van de Maasbever in de bebouwde kom wordt gedaan door Bezorging Maasstad BV.

De bezorging in de buitengebieden van Maasdijk en de industrieterreinen Honderdland, Coldenhove, Staalduinsebos, Groeneweg en Oudecampsweg willen wij zo spoedig mogelijk door leden van de MBV laten doen.

Daarom vragen wij of u liefst samen met iemand die u kent ca. 20-40 Maasbevers in uw straat te bezorgen. Door dit met twee personen te doen kan dit altijd in onderling overleg worden verdeeld, zodat ieder 5 á 6 keer per jaar een Maasbever bij eenieder die dat wilt in de brievenbus doet.

Gaarne een email naar maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en laat weten dat U mee wil doen. Weet u iemand die dat zo willen doen, vraag het aan hen of geef de naam door via bovenstaande email.


2022 April

Jaarvergadering 2022 - ledengroei

Op 13 april 2022 is de Algemene ledenvergadering gehouden in de Prinsenhof te Maasdijk. Na de opening door de voorzitter Laurens Noordam werden de agendapunten afgehandeld. De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Er werd afscheid genomen van de penningmeester Gerrie Verdonk, die 14 jaar lid van het bestuur is geweest, waarvan vele jaren als penningmeester.(zie foto) Helaas blijft er een vacature open binnen het bestuur, waar een nieuw lid nodig is. Ook de financiële stukken van de Maasbever werden besproken en goedgekeurd door de leden van de vergadering. Helaas had de Maasbever in 2021 een tekort van ruim € 600, =. De twee redactieleden van de Maasbever Jan Voogt en Joke Middendorp werden bedankt met een kleine attentie voor hun 32 jaar lange werkzaamheden. Zij zijn gestopt met deze activiteiten. Na de sluiting van de vergadering om 21.10 bleven vele leden nog onder het genot van een drankje gezellig na.

Elke maand houden we u op de hoogte van de groei van ons leden aantal. Er zijn weer 3 leden ingeschreven, op weg naar de 500 leden. Weet u iemand die lid wil worden, stuur de naam en het adres van diegene dan naar de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en het bestuur zal met het nieuwe lid contact opnemen om de inschrijving compleet te maken. Contributie bedraagt € 5, = per jaar. Elk nieuw lid krijgt het jubileumboek.

We willen u als lid vragen om een adreswijziging door te geven ingeval van verhuizing.

Stuurt u in dat geval een mail naar het emailadres van het secretariaat: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Zo kunnen we ons adressenbestand up to date houden. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.


2022 Februari

Ledenmeter

In de Maasbever van januari 2022 hebben wij onze leden opgeroepen om leden te werven om daarmee de kracht van onze vereniging te vergroten. In de afbeelding ziet u dat we in 2021 gegroeid zijn van 254 naar 299 leden. Door nieuwe inschrijvingen en ook afmelding door verhuizing is dit aantal per 31 januari 2022 iets gestegen tot 300 leden. Dat is op weg naar de 500 leden. Daarom opnieuw een oproep aan onze leden om een nieuw lid te werven bij familie, vrienden, buren en kennissen. Stuur de naam en het adres van uw geworven lid naar de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en het bestuur zal met het nieuwe lid contact opnemen om de inschrijving compleet te maken. Contributie bedraagt € 5, = per jaar. Elk nieuw lid krijgt het jubileumboek met ca. 150 bekende Maasdijkers, die in de afgelopen 30 jaar in de Maasbever hebben gestaan. De Maasdijkse Belangenvereniging heeft als doel het bevorderen van wonen, verkeer, milieu en leefcomfort. Al meer dan 35 jaar lang zet het bestuur zich in om de Maasdijkse Belangen bij de gemeente Westland te behartigen. Dat is geen gemakkelijke taak vanwege het kleine inwonertal van Maasdijk van ca. 4500 personen binnen een gemeente met ca.112.587 personen. Om die reden treedt de MBV samen met het Kern Overleg Maasdijk op om de Maasdijkse gemeenschap te dienen. Het Kern Overleg Maasdijk bestaat o.a. uit sportverenigingen, scholen, cultuur, middenstand, ondernemersvereniging en kerken. Leden laat uw kans niet liggen om een lid te werven.

2022 Maart

Jaarvergadering 2022- ledengroei – busverbinding – NL doet

Onze vereniging zal op 13 april 2022 vanaf 19.30 uur haar Algemene ledenvergadering houden in de Prinsenhof te Maasdijk, zie de agenda elders in deze Maasbever. We nodigen onze leden uit per email, brief en via deze oproep. Niet leden en andere belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen mits ze ter plekke lid worden.

Het aantal leden van de Maasdijkse Belangenvereniging is licht gestegen. In de afbeelding ziet u deze stijging van ons ledental. Op weg naar de 500 leden.

Weet u iemand die lid wil worden, stuur de naam en het adres van diegene dan naar de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en het bestuur zal met het nieuwe lid contact opnemen om de inschrijving compleet te maken. Contributie bedraagt € 5, = per jaar. Elk nieuw lid krijgt het jubileumboek.

Het overleg over hoe we Maasdijk zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op het openbaar vervoer vordert steeds met kleine stapjes. Helaas is er geen aanpassing van het bus schema mogelijk, waardoor de bus ’s avonds en in het weekend kan rijden, dit vanwege de hoge kosten en een minimaal gebruik door de Maasdijkers van de bus. Er zijn ontwikkelingen dat er een bushalte gaat komen bij de rotonde bij de A20 aan de Coldenhovelaan. Hierdoor komt er op korte afstand een aansluiting op de lijn Naaldwijk – Schiedam, die met een frequentie van zes keer per uur nu al rijdt. Dit ook op de avonden en in het weekend. We hopen dat dit plan uitgevoerd gaat worden, waardoor Maasdijkers een beter aanbod van openbaar vervoer krijgen.

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Maasdijkse Belangenvereniging een onderzoek deed via een enquête naar de wensen van de Maasdijkers over onze busverbinding. Een dergelijk onderzoek willen wij in 2022 opnieuw doen.

Zaterdag 12 maart is door ons ook deelgenomen aan de NL doet actie in Maasdijk. Er zijn veel zakken met vuil opgehaald door vrijwilligers en het is onvoorstelbaar wat er op straat wordt gedumpt. Met name sigarettenpeuken en hondenstront zijn veel aangetroffen. Hulde aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet. Elders leest u hier meer over.


2022 januari 2022

Vorig jaar schreven wij in december in de Maasbever dat de aansluiting van het Maasdijkplein naar het Honderdland naar Maasdijk via “het Pootje van Bram” komend jaar eindelijk in gebruik kan worden genomen”. Op 1 november 2021 is de Verbindingsweg door de huidige wethouders Gardien en Varekamp samen met oud-wethouder Bram Meijer feestelijk geopend. De heer Bram Meijer heeft zich als oud-wethouder sterk gemaakt voor een goede ontsluiting van Maasdijk met het Westland. Ook als Maasdijkse Belangen Vereniging waren wij aanwezig bij de opening van de nieuwe verbinding.

We zien nu al dat deze nieuwe aansluiting veelvuldig gebruikt wordt door onze bewoners en die van de Groeneweg/Oranjesluisweg/Galgeweg.

Door Corona beperkingen heeft het bestuur in december niet meer vergaderd. Gelukkig hebben we in september twee uitgestelde ledenvergaderingen kunnen houden. Tevens hebben wij ons 35-jarig bestaan op de jaarvergadering gevierd. Onze leden hebben allen een jubileumboek ontvangen, evenals de vaste adverteerders. Onze volgende jaarvergadering staat gepland in april 2022.

Terugkijkend op 2021 zien we ook voor onze vereniging een bijzonder jaar door het Corona virus. Opnieuw is dit jaar de huisvesting van arbeidsmigranten op industrieterrein Honderdland actueel door de aanvragen voor een vergunning om te kunnen bouwen.

De openbare parkeerplaatsen in de Willem III straat zijn in het voorjaar jaar uitgebreid en aangepast door de gemeente Westland. Door deze parkeerplaatsen schuin aan te leggen zal het autoverkeer meer gedwongen worden om in eenrichting weg te rijden.

Onze vereniging blijft op zoek naar een oplossing voor het probleem van het niet meer rijden van het openbaar vervoer in de avonduren en op zondag. Een werkgroep uit ons dorp en de gemeente Westland proberen een oplossing te vinden voor het openbaar vervoer.

De werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken op de plaats waar de voormalige school OBS “De Schakel” gehuisvest was zijn volop bezig. Ditzelfde zal bij de Hoeksteen gebeuren waar woningen en appartementen worden gebouwd om de toren.

In november 2021 heeft het Kern Overleg Maasdijk (KOM) haar twee jaarlijks overleg met de wethouders Gardien en Varekamp gehad. Bij dit overleg zijn wij ook aanwezig. De Maasdijkse Belangenvereniging heeft daar de volgende onderwerpen ter sprake gebracht: De mogelijke hotels op Honderdland, de busverbinding in de avond en op zondag, het Maastunneltje, het rijden met hoge snelheid op de Lange - en Korte Kruisweg, de woningbouw in ons dorp en de ontsluiting van de Watertuinen.

Het bestuur van de Maasdijkse Belangenvereniging wenst al haar leden, de adverteerders in de Maasbever, alle lezers en inwoners van Maasdijk een gezond en voorspoedig 2022.

Reacties zijn welkom op ons emailadres: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

November 2021:

3e Polenhotel op industrieterrein Honderdland?

Er is door de Maasdijkse Belangenvereniging al heel veel tijd gestoken in het voorkomen van te veel migrantenhotels in en nabij ons dorp.

We zijn al een beetje gewend aan het 1e migrantenhotel nabij de Nolweg, maar er zijn nog steeds plannen voor de bouw van 2e of 3e hotel erbij. Het tweede hotel is nog niet gerealiseerd.

Tegen het 3e hotel zal de gemeente met goede argumenten moeten komen om dit tegen te houden en een 4e hotel zal alleen voor reizigers/passanten in gebruik moeten zijn.

Het college van Burgemeester en wethouders van onze gemeente Westland wil ook voorkomen dat er te veel migrantenhotels op Honderdland komen.

Er is zelfs een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd in de zomer van 2019, waarbij de raadsleden vervroegd van hun vakantie moesten terugkomen.

Enkele uren voor de ingangsdatum van dit gewijzigde bestemmingsplan heeft één organisatie toch een plan ingediend en dit is toegekend. Wij als Maasdijkse Belangenvereniging hebben toen een zienswijze ingediend.

Deze zienswijze is beantwoord, maar onze argumenten zijn afgewezen. Tegen het tweede hotel is een andere organisatie, Westbrick, bij de Raad van State in beroep gegaan.

Westbrick wil zelf een 3e locatie realiseren voor arbeidsmigranten en dan verhuren aan een uitzendbureau. Eerder heeft Westbrick een aanvraag ingediend voor een `gewoon` hotel.

De gemeente Westland heeft nu van de Raad van State opdracht gekregen om met goede argumenten te komen waarom een 3e arbeidsmigranten hotel niet mogelijk is. Zijn deze argumenten onvoldoende dan komt er toch een 3e migrantenhotel.

Dit zou in tegenspraak zijn met de uitspraak van de gemeenteraad van Westland dat onze kleine kern Maasdijk al ruim voldoende huisvesting biedt aan arbeidsmigranten.

Als MBV zijn we van mening dat de arbeidsmigranten netjes moeten worden behandeld en gehuisvest en vervolgens meer over de andere woonkernen in het Westland moeten worden verdeeld!

Hierbij willen we de uitzendbureaus vragen om hun medewerkers er op te wijzen dat we regelmatig klachten krijgen over hun rijstijl en met name over hun snelheid in en om ons dorp.

Nieuws van onze vereniging in de Maasbever in 2021

November 2021:

Actie: Leden werven leden, op naar 500 leden!!!

Wij roepen de leden van de Maasdijkse Belangenvereniging op om één of meer van hun buren/vrienden of kennissen lid te maken van de Maasdijkse Belangenvereniging. Stuur de naam en het adres van uw geworven lid naar de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en het bestuur zal met het nieuwe lid contact opnemen om de inschrijving compleet te maken. Contributie bedraagt 5 Euro per jaar.

Elk nieuw lid krijgt het jubileumboek met ca. 150 bekende Maasdijkers, die in de afgelopen 30 jaar in de Maasbever hebben gestaan. Verder in dit verhaal wat er zoal door de Maasdijkse Belangenvereniging is ondernomen en gedaan.

De Maasdijkse Belangenvereniging heeft als doel het bevorderen van wonen, verkeer, milieu en leef comfort. De vereniging wil haar ledental graag vergroot zien van ca. 300 leden naar ca. 500 leden door de inzet van haar bestaande leden.

Door meer leden kan de stem van de Maasdijkse Belangenvereniging sterk vergroot worden. Al meer dan 35 jaar lang zet het bestuur zich in om de Maasdijkse Belangen bij de gemeente Westland te behartigen. Dat is geen gemakkelijke taak vanwege het kleine inwonertal van Maasdijk van ca. 4500 personen binnen een gemeente met ca. 110.000 personen. Om die reden treedt de MBV samen met het Kern Overleg Maasdijk op om de Maasdijkse gemeenschap te dienen.

Het Kern Overleg Maasdijk bestaat o.a. uit sportverenigingen, scholen, cultuur, middenstand, ondernemersvereniging en kerken.

In de loop der jaren is er veel bereikt. Het laatste voorbeeld is de realisatie van het “Pootje van Bram”, waardoor we weer een kortere binnendoor verbinding met Naaldwijk hebben. Bijna iedereen weet nog die avond, waarop veel Maasdijkers naar Naaldwijk fietsten om deze verbinding af te dwingen. Het resultaat mag er zijn.

Allemaal kennen we de problemen van het met hoge snelheid rijden op met name de Korte- en Lange Kruisweg, wat moeilijk blijkt om te veranderen. Wegversmallingen zijn aangebracht en ook fietsstroken, maar het gedrag van automobilisten is moeilijk te veranderen.

Houdt u wel aan de snelheid want er wordt gecontroleerd!

Enkele jaren geleden werd ons dorp opgeschrikt door de mogelijke komst van één of meer windmolens op het industrieterrein Honderdland, zo dicht bij de huizen van ons dorp. Ook hier was een actie van onze bewoners gesteund door de Maasdijkse Belangenvereniging door weer op de fiets te stappen naar Naaldwijk. Het resultaat is dat de gemeenteraad van Westland de plaatsing van windmolens niet meer zal toestaan.

Er is tegenwoordig meer parkeerruimte in de Willem III straat. Het heeft veel moeite van alle betrokkenen en ook van de betreffende ambtenaren van de gemeente Westland gekost om tot dit resultaat te komen.

Bij het dierenverblijf aan het Oranjeplein is door ons ook het tegelpad gerealiseerd.

Dit zijn slechts enkele grote zichtbare zaken waar de Maasdijkse Belangenvereniging zich mee heeft beziggehouden in de afgelopen jaren, gesteund door vele leden en ander bewoners. Wat niet zichtbaar is zijn de andere zaken zoals te weinig prullenbakken en overlast door sommige arbeidsmigranten.

Augustus 2021:

De zomervakantie is bijna voorbij als u dit leest. Wij gaan op 15 september onze uitgestelde jaarvergaderingen over 2020 en 2021 houden in de Prinsenhof om 19.30 uur. Zie voor de agenda de voorpagina van deze Maasbever. Wij verzoeken u om via de email maasdijksebelangenvereniging@gmail.com zich in te schrijven. Vanwege ons 35 jarig bestaan op 13 december 2020 zal deze vergadering een feestelijk tintje hebben. De ontwikkelingen in en rond ons dorp zijn weinig door de Corona problemen gehinderd. Zoals U wel gezien zal hebben is de welkomsboog bij de Korte Kruisweg weer helemaal in de verf gezet. Mede door een éénmalige bijdrage van onze vereniging is dit mogelijk. Ook zullen we elk jaar de kosten van de verlichting van de boog voor onze rekening nemen. Dit is de afsluiting van de veranderingen rond de aanleg van meer parkeerplaatsen bij deze locatie.

Juni 2021:

Vorige week heeft het bestuur weer sinds bijna een jaar geleden fysiek vergaderd in de achtertuin van één van de bestuursleden. We bespreken weer vele onderwerpen die in de Maasdijk spelen. Door de Corona problemen kon de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 niet doorgaan. We hebben nu een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 september 2021 in de Prinsenhof. In de Maasbever van augustus zal de uitnodiging komen te staan.

Iedereen die alsnog het jubileumboek wil ontvangen kan het boek verkrijgen door minimaal twee jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. De contributie bedraagt € 5,- per jaar. Stuur daartoe een email aan de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Niet-leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,-. op rekening NL43RABO0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging. Vermeld hierbij uw naam en adres. Buiten het Westland komt er € 4,60 verzendkosten bij.


Mei 2021:

Gratis Jubileumboek 35 jaar Maasdijkse Belangenvereniging

Tip: Dit boek is een leuk Vaderdag cadeau.

Veel leden van de Maasdijkse Belangenvereniging hebben na de oproep in de Maasbever op zaterdag 1 mei hun jubileumboek opgehaald. Inmiddels hebben wij veel positieve reacties ontvangen.

De leden die hun boek niet hadden opgehaald hebben dit nu ontvangen via één van de bestuursleden. Echter een aantal leden is verhuisd en van niet iedereen is het nieuwe adres bekend. Deze leden vragen wij contact op te nemen via ons emailadres: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com , zodat zij als nog het boek kunnen krijgen.

Iedereen die alsnog het jubileumboek wil ontvangen kan het boek verkrijgen door minimaal twee jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. De contributie bedraagt € 5,- per jaar.

Stuur daartoe een email aan de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Niet-leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,-. op rekening NL43RABO0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging.

Vermeld hierbij uw naam en adres.

Buiten het Westland komt er € 4,60 verzendkosten bij.

April 2021:

JUBILEUMBOEK 35 JAAR MAASDIJKSE BELANGENVERENIGING

Vorige week werden de eerste twee boeken ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum van de Maasdijkse Belangenvereniging overhandigd. Zie tekst bij de foto's.

Het idee om dit boek samen te stellen ontstond door de overdracht van de administratie aan de nieuwe secretaris van onze vereniging. In deze administratie zijn een aantal oude Maasbevers met hele interessante verhalen aanwezig. In dit boek staan vele verhalen over Maasdijkers en inmiddels ook ex Maasdijkers. In 2020 bestond De Maasbever zelf 30 jaar.

We zien in de verhalen uit de afgelopen 30 jaar de ontwikkeling van Maasdijk van een klein tot een groot dorp. In al deze verhalen en in sommige interviews tot wel 100 jaar geleden zien we een stukje geschiedenis van Maasdijk. Het was niet gemakkelijk om tot de Maasbever te komen. Net als in het leven kende onze vereniging en ook de Maasbever ups en downs. Er was zelf sprake van het opheffen van de Maasbever in 2006.

Van de ca. 300 verhalen in de afgelopen 30 jaar zijn er ongeveer 150 in dit boek samengebracht. Het was heel moeilijk om een keuze te maken, welke verhalen in dit boek kwamen staan. Bijna alle facetten komen aan de orde, zoals de sportverenigingen, cultuur, muziek, de middenstand, de grote groep vrijwilligers, de historische bijdragen, de menselijke verhalen en jubilea, het onderwijs en de vele bedrijven die in de loop der jaren in de Maasbever vermeld waren.

We bedanken de redactieleden van de Maasbever die in al deze jaren de gesprekken hebben gevoerd en uitgewerkt tot deze mooie verhalen. Wij hopen door dit boek te laten zien, dat vele personen zich sterk gemaakt hebben voor de belangen van ons dorp.

De leden van de Maasdijkse Belangenvereniging krijgen gratis één boek. Zij kunnen het boek afhalen op zaterdag 1 mei bij Laurens Noordam, Willem III straat 2 tussen 10.00 -12.00 uur en 14.00 -16.00 uur.

Niet leden kunnen ook het boek verkrijgen door voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. U kunt lid worden door een email te sturen aan: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com of het boek af te halen op 1 mei en direct lid te worden. Het lidmaatschap kost € 5.00 per jaar. Niet leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,00 en ( € 4,60 verzendkosten voor verzending buiten de gemeente Westland) als bijdrage in de kosten van het boek op rekening NL43RABO 0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging, onder vermelding van naam en adres. Is het afleveradres van het boek in het Westland, dan hoeft u geen verzendkosten te betalen.

Wij wensen alle leden en inwoners van ons mooie dorp Maasdijk veel leesplezier toe namens het bestuur.

Het boek wordt overhandigd door Laurens Noordam, voorzitter van de Maasdijkse Belangenvereniging aan Joke Middendorp als lid van de redactie van de Maasbever en die zelf vaak de interviews heeft gedaan voor de rubriek ‘Mens voor de Lens’ of ‘Maasdijker in de Kijker’.

Hier wordt het exemplaar overhandigd door Alex de Bok, secretaris van de Maasdijkse Belangenvereniging aan één van de oprichters in 1985 van de Maasdijkse Belangenvereniging en nog steeds wonend in Maasdijk de heer Piet Scheffers.

De buitenkant van het boek, dat een geschenk is van de Maasdijkse Belangen Vereniging aan haar leden ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan in 2020.


Maart 2021

MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING 35 JAAR

In deze maand merken we dat de versoepelingen vanwege Corona langzaam verlopen. Gelukkig is het voorjaar begonnen en zien we met de krokussen, sneeuwklokjes en narcissen de tekenen daarvan.

Het bestuur heeft op 4 maart met digitaal vergaderen kennis gemaakt. Tot onze verassing verliep dat goed.

De ontwikkelingen rond de arbeidsmigranten hotels op Honderdland houdt de gemoederen bezig, zo ook bij uw bestuur. Als MBV hadden wij een zienswijze ingediend bij de gemeente Westland over het tweede hotel. Door de gemeente Westland zijn onze argumenten afgewezen. Het bestuur denk nog na over een mogelijke procedure bij de Raad van State. De geplande jaarvergadering op 14 april 2021 kan vanwege de beperkingen door de Corona wetgeving niet doorgaan. Hierdoor is het vieren van ons 35 jarig bestaan op 13 december 2020 nu nog niet mogelijk. In de Maasbever van april staat in dit artikel over het 35 jarig bestaan belangrijke informatie.

De parkeervakken in de Willem III straat zijn klaar. We hopen dat het zal leiden tot minder klachten over onveilige situaties en foutief parkeren. Parkeren op het onderpad blijft verboden en wie dat wel doet loopt kans op een boete.

In een werkgroepje met de gemeente Westland zoekt onze vereniging naar een oplossing voor het probleem van het niet meer rijden van het openbaar vervoer in de avonduren en op zondag.

Welke enthousiaste jongen of meisje die een opleiding volgt waar in een website beheren een onderdeel is, wil ervaring opdoen bij de Maasdijkse Belangenvereniging? Samen kijken we dan hoe dat we dat gaan doen. Reacties zijn welkom op ons emailadres: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com