November 2021:

3e Polenhotel op industrieterrein Honderdland?

Er is door de Maasdijkse Belangenvereniging al heel veel tijd gestoken in het voorkomen van te veel migrantenhotels in en nabij ons dorp.

We zijn al een beetje gewend aan het 1e migrantenhotel nabij de Nolweg, maar er zijn nog steeds plannen voor de bouw van 2e of 3e hotel erbij. Het tweede hotel is nog niet gerealiseerd.

Tegen het 3e hotel zal de gemeente met goede argumenten moeten komen om dit tegen te houden en een 4e hotel zal alleen voor reizigers/passanten in gebruik moeten zijn.

Het college van Burgemeester en wethouders van onze gemeente Westland wil ook voorkomen dat er te veel migrantenhotels op Honderdland komen.

Er is zelfs een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd in de zomer van 2019, waarbij de raadsleden vervroegd van hun vakantie moesten terugkomen.

Enkele uren voor de ingangsdatum van dit gewijzigde bestemmingsplan heeft één organisatie toch een plan ingediend en dit is toegekend. Wij als Maasdijkse Belangenvereniging hebben toen een zienswijze ingediend.

Deze zienswijze is beantwoord, maar onze argumenten zijn afgewezen. Tegen het tweede hotel is een andere organisatie, Westbrick, bij de Raad van State in beroep gegaan.

Westbrick wil zelf een 3e locatie realiseren voor arbeidsmigranten en dan verhuren aan een uitzendbureau. Eerder heeft Westbrick een aanvraag ingediend voor een `gewoon` hotel.

De gemeente Westland heeft nu van de Raad van State opdracht gekregen om met goede argumenten te komen waarom een 3e arbeidsmigranten hotel niet mogelijk is. Zijn deze argumenten onvoldoende dan komt er toch een 3e migrantenhotel.

Dit zou in tegenspraak zijn met de uitspraak van de gemeenteraad van Westland dat onze kleine kern Maasdijk al ruim voldoende huisvesting biedt aan arbeidsmigranten.

Als MBV zijn we van mening dat de arbeidsmigranten netjes moeten worden behandeld en gehuisvest en vervolgens meer over de andere woonkernen in het Westland moeten worden verdeeld!

Hierbij willen we de uitzendbureaus vragen om hun medewerkers er op te wijzen dat we regelmatig klachten krijgen over hun rijstijl en met name over hun snelheid in en om ons dorp.

Nieuws van onze vereniging in de Maasbever in 2021

November 2021:

Actie: Leden werven leden, op naar 500 leden!!!

Wij roepen de leden van de Maasdijkse Belangenvereniging op om één of meer van hun buren/vrienden of kennissen lid te maken van de Maasdijkse Belangenvereniging. Stuur de naam en het adres van uw geworven lid naar de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com en het bestuur zal met het nieuwe lid contact opnemen om de inschrijving compleet te maken. Contributie bedraagt 5 Euro per jaar.

Elk nieuw lid krijgt het jubileumboek met ca. 150 bekende Maasdijkers, die in de afgelopen 30 jaar in de Maasbever hebben gestaan. Verder in dit verhaal wat er zoal door de Maasdijkse Belangenvereniging is ondernomen en gedaan.

De Maasdijkse Belangenvereniging heeft als doel het bevorderen van wonen, verkeer, milieu en leef comfort. De vereniging wil haar ledental graag vergroot zien van ca. 300 leden naar ca. 500 leden door de inzet van haar bestaande leden.

Door meer leden kan de stem van de Maasdijkse Belangenvereniging sterk vergroot worden. Al meer dan 35 jaar lang zet het bestuur zich in om de Maasdijkse Belangen bij de gemeente Westland te behartigen. Dat is geen gemakkelijke taak vanwege het kleine inwonertal van Maasdijk van ca. 4500 personen binnen een gemeente met ca. 110.000 personen. Om die reden treedt de MBV samen met het Kern Overleg Maasdijk op om de Maasdijkse gemeenschap te dienen.

Het Kern Overleg Maasdijk bestaat o.a. uit sportverenigingen, scholen, cultuur, middenstand, ondernemersvereniging en kerken.

In de loop der jaren is er veel bereikt. Het laatste voorbeeld is de realisatie van het “Pootje van Bram”, waardoor we weer een kortere binnendoor verbinding met Naaldwijk hebben. Bijna iedereen weet nog die avond, waarop veel Maasdijkers naar Naaldwijk fietsten om deze verbinding af te dwingen. Het resultaat mag er zijn.

Allemaal kennen we de problemen van het met hoge snelheid rijden op met name de Korte- en Lange Kruisweg, wat moeilijk blijkt om te veranderen. Wegversmallingen zijn aangebracht en ook fietsstroken, maar het gedrag van automobilisten is moeilijk te veranderen.

Houdt u wel aan de snelheid want er wordt gecontroleerd!

Enkele jaren geleden werd ons dorp opgeschrikt door de mogelijke komst van één of meer windmolens op het industrieterrein Honderdland, zo dicht bij de huizen van ons dorp. Ook hier was een actie van onze bewoners gesteund door de Maasdijkse Belangenvereniging door weer op de fiets te stappen naar Naaldwijk. Het resultaat is dat de gemeenteraad van Westland de plaatsing van windmolens niet meer zal toestaan.

Er is tegenwoordig meer parkeerruimte in de Willem III straat. Het heeft veel moeite van alle betrokkenen en ook van de betreffende ambtenaren van de gemeente Westland gekost om tot dit resultaat te komen.

Bij het dierenverblijf aan het Oranjeplein is door ons ook het tegelpad gerealiseerd.

Dit zijn slechts enkele grote zichtbare zaken waar de Maasdijkse Belangenvereniging zich mee heeft beziggehouden in de afgelopen jaren, gesteund door vele leden en ander bewoners. Wat niet zichtbaar is zijn de andere zaken zoals te weinig prullenbakken en overlast door sommige arbeidsmigranten.

Augustus 2021:

De zomervakantie is bijna voorbij als u dit leest. Wij gaan op 15 september onze uitgestelde jaarvergaderingen over 2020 en 2021 houden in de Prinsenhof om 19.30 uur. Zie voor de agenda de voorpagina van deze Maasbever. Wij verzoeken u om via de email maasdijksebelangenvereniging@gmail.com zich in te schrijven. Vanwege ons 35 jarig bestaan op 13 december 2020 zal deze vergadering een feestelijk tintje hebben. De ontwikkelingen in en rond ons dorp zijn weinig door de Corona problemen gehinderd. Zoals U wel gezien zal hebben is de welkomsboog bij de Korte Kruisweg weer helemaal in de verf gezet. Mede door een éénmalige bijdrage van onze vereniging is dit mogelijk. Ook zullen we elk jaar de kosten van de verlichting van de boog voor onze rekening nemen. Dit is de afsluiting van de veranderingen rond de aanleg van meer parkeerplaatsen bij deze locatie.

Juni 2021:

Vorige week heeft het bestuur weer sinds bijna een jaar geleden fysiek vergaderd in de achtertuin van één van de bestuursleden. We bespreken weer vele onderwerpen die in de Maasdijk spelen. Door de Corona problemen kon de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 niet doorgaan. We hebben nu een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 september 2021 in de Prinsenhof. In de Maasbever van augustus zal de uitnodiging komen te staan.

Iedereen die alsnog het jubileumboek wil ontvangen kan het boek verkrijgen door minimaal twee jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. De contributie bedraagt € 5,- per jaar. Stuur daartoe een email aan de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Niet-leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,-. op rekening NL43RABO0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging. Vermeld hierbij uw naam en adres. Buiten het Westland komt er € 4,60 verzendkosten bij.


Mei 2021:

Gratis Jubileumboek 35 jaar Maasdijkse Belangenvereniging

Tip: Dit boek is een leuk Vaderdag cadeau.

Veel leden van de Maasdijkse Belangenvereniging hebben na de oproep in de Maasbever op zaterdag 1 mei hun jubileumboek opgehaald. Inmiddels hebben wij veel positieve reacties ontvangen.

De leden die hun boek niet hadden opgehaald hebben dit nu ontvangen via één van de bestuursleden. Echter een aantal leden is verhuisd en van niet iedereen is het nieuwe adres bekend. Deze leden vragen wij contact op te nemen via ons emailadres: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com , zodat zij als nog het boek kunnen krijgen.

Iedereen die alsnog het jubileumboek wil ontvangen kan het boek verkrijgen door minimaal twee jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. De contributie bedraagt € 5,- per jaar.

Stuur daartoe een email aan de maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Niet-leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,-. op rekening NL43RABO0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging.

Vermeld hierbij uw naam en adres.

Buiten het Westland komt er € 4,60 verzendkosten bij.

April 2021:

JUBILEUMBOEK 35 JAAR MAASDIJKSE BELANGENVERENIGING

Vorige week werden de eerste twee boeken ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum van de Maasdijkse Belangenvereniging overhandigd. Zie tekst bij de foto's.

Het idee om dit boek samen te stellen ontstond door de overdracht van de administratie aan de nieuwe secretaris van onze vereniging. In deze administratie zijn een aantal oude Maasbevers met hele interessante verhalen aanwezig. In dit boek staan vele verhalen over Maasdijkers en inmiddels ook ex Maasdijkers. In 2020 bestond De Maasbever zelf 30 jaar.

We zien in de verhalen uit de afgelopen 30 jaar de ontwikkeling van Maasdijk van een klein tot een groot dorp. In al deze verhalen en in sommige interviews tot wel 100 jaar geleden zien we een stukje geschiedenis van Maasdijk. Het was niet gemakkelijk om tot de Maasbever te komen. Net als in het leven kende onze vereniging en ook de Maasbever ups en downs. Er was zelf sprake van het opheffen van de Maasbever in 2006.

Van de ca. 300 verhalen in de afgelopen 30 jaar zijn er ongeveer 150 in dit boek samengebracht. Het was heel moeilijk om een keuze te maken, welke verhalen in dit boek kwamen staan. Bijna alle facetten komen aan de orde, zoals de sportverenigingen, cultuur, muziek, de middenstand, de grote groep vrijwilligers, de historische bijdragen, de menselijke verhalen en jubilea, het onderwijs en de vele bedrijven die in de loop der jaren in de Maasbever vermeld waren.

We bedanken de redactieleden van de Maasbever die in al deze jaren de gesprekken hebben gevoerd en uitgewerkt tot deze mooie verhalen. Wij hopen door dit boek te laten zien, dat vele personen zich sterk gemaakt hebben voor de belangen van ons dorp.

De leden van de Maasdijkse Belangenvereniging krijgen gratis één boek. Zij kunnen het boek afhalen op zaterdag 1 mei bij Laurens Noordam, Willem III straat 2 tussen 10.00 -12.00 uur en 14.00 -16.00 uur.

Niet leden kunnen ook het boek verkrijgen door voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. U kunt lid worden door een email te sturen aan: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com of het boek af te halen op 1 mei en direct lid te worden. Het lidmaatschap kost € 5.00 per jaar. Niet leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,00 en ( € 4,60 verzendkosten voor verzending buiten de gemeente Westland) als bijdrage in de kosten van het boek op rekening NL43RABO 0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging, onder vermelding van naam en adres. Is het afleveradres van het boek in het Westland, dan hoeft u geen verzendkosten te betalen.

Wij wensen alle leden en inwoners van ons mooie dorp Maasdijk veel leesplezier toe namens het bestuur.

Het boek wordt overhandigd door Laurens Noordam, voorzitter van de Maasdijkse Belangenvereniging aan Joke Middendorp als lid van de redactie van de Maasbever en die zelf vaak de interviews heeft gedaan voor de rubriek ‘Mens voor de Lens’ of ‘Maasdijker in de Kijker’.

Hier wordt het exemplaar overhandigd door Alex de Bok, secretaris van de Maasdijkse Belangenvereniging aan één van de oprichters in 1985 van de Maasdijkse Belangenvereniging en nog steeds wonend in Maasdijk de heer Piet Scheffers.

De buitenkant van het boek, dat een geschenk is van de Maasdijkse Belangen Vereniging aan haar leden ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan in 2020.


Maart 2021

MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING 35 JAAR

In deze maand merken we dat de versoepelingen vanwege Corona langzaam verlopen. Gelukkig is het voorjaar begonnen en zien we met de krokussen, sneeuwklokjes en narcissen de tekenen daarvan.

Het bestuur heeft op 4 maart met digitaal vergaderen kennis gemaakt. Tot onze verassing verliep dat goed.

De ontwikkelingen rond de arbeidsmigranten hotels op Honderdland houdt de gemoederen bezig, zo ook bij uw bestuur. Als MBV hadden wij een zienswijze ingediend bij de gemeente Westland over het tweede hotel. Door de gemeente Westland zijn onze argumenten afgewezen. Het bestuur denk nog na over een mogelijke procedure bij de Raad van State. De geplande jaarvergadering op 14 april 2021 kan vanwege de beperkingen door de Corona wetgeving niet doorgaan. Hierdoor is het vieren van ons 35 jarig bestaan op 13 december 2020 nu nog niet mogelijk. In de Maasbever van april staat in dit artikel over het 35 jarig bestaan belangrijke informatie.

De parkeervakken in de Willem III straat zijn klaar. We hopen dat het zal leiden tot minder klachten over onveilige situaties en foutief parkeren. Parkeren op het onderpad blijft verboden en wie dat wel doet loopt kans op een boete.

In een werkgroepje met de gemeente Westland zoekt onze vereniging naar een oplossing voor het probleem van het niet meer rijden van het openbaar vervoer in de avonduren en op zondag.

Welke enthousiaste jongen of meisje die een opleiding volgt waar in een website beheren een onderdeel is, wil ervaring opdoen bij de Maasdijkse Belangenvereniging? Samen kijken we dan hoe dat we dat gaan doen. Reacties zijn welkom op ons emailadres: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com