2023 3 mei: Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging 2023

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Ook niet leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, mits ze voor aanvang van vergadering lid worden.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 3 mei in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.


Agenda jaarvergadering 2023

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 13 april 2022

4. Jaarverslag secretaris 2022

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2022 en begroting 2023

6. Verslag Kascontrolecommissie 2022

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Laurens Noordam.

Benoeming nieuw bestuurslid: Dike Garrelts

Vacature bestuurslid.

Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergaderingNa afloop van de vergadering is er een spreker.

Na de vergadering is er een voordracht door dhr. Jaap van Duijn. Hij schreef in 2020 het boek ‘Geschiedenis van het Westland. Hij studeerde economie aan de Nederlandse Hogeschool in Rotterdam en aan de University of Illinois in de USA, waar hij in 1972 promoveerde. Hij was hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1983 trad hij toe tot het bestuur van de Robeco Groep in Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële beleggingen. Hij bleef tot zijn pensionering in 2005 aan de Robeco Groep verbonden.

Van Duijn schreef elf boeken over economie en was columnist voor NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en Safe. Sinds 2005 schrijft hij wekelijks een column over economie en beleggen in De Telegraaf.